انجمن تالاسمی ایران تنها سازمان خیریه و مردم نهاد غیر دولتی

حمایت از بیماران تالاسمی ایران

برخی خدمات و فعالیت های انجمن تالاسمی ایران

پرداخت کمک هزینه اسکان موقت بیماران جهت درمان و مراجعه به تهران
تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران
پرداخت هزینه درمانی بیماران (خارج از پوشش بیمه ها)
هزینه برنامه های آموزشی و پیشگیری از تولد نوزاد تالاسمی
آموزش و درمان استاندارد برای افراد تالاسمی ، پزشکان و پرستاران درمانگرتالاسمی
هزینه ایاب و ذهاب بیماران بی بضاعت

آثار تحریم بر بیماران خاص ایران

با حضور سفرا و نمایندگان کشورهای اروپایی و منطقه ای در خصوص آثار تحریم بر بیماران خاص ایران روابط عمومی و امور بین الملل انجمن تالاسمی ایران @iranianthalassaemia

 با حضور سفرا و نمایندگان کشورهای اروپایی و منطقه ای در خصوص آثار تحریم بر بیماران خاص ایران

نشست مجمع حقوق بشر ایران

با حضور سفرا و نمایندگان کشورهای اروپایی و منطقه ای در خصوص آثار تحریم بر بیماران خاص ایران

 

روابط عمومی و امور بین الملل انجمن تالاسمی ایران 

@iranianthalassaemia

ویدیو برگزاری نشست

https://www.instagram.com/tv/CMZAQgUjnp3/?igshid=15x86fqydr9b5