انجمن تالاسمی ایران تنها سازمان خیریه و مردم نهاد غیر دولتی

حمایت از بیماران تالاسمی ایران

برخی خدمات و فعالیت های انجمن تالاسمی ایران

پرداخت کمک هزینه اسکان موقت بیماران جهت درمان و مراجعه به تهران
تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران
پرداخت هزینه درمانی بیماران (خارج از پوشش بیمه ها)
هزینه برنامه های آموزشی و پیشگیری از تولد نوزاد تالاسمی
آموزش و درمان استاندارد برای افراد تالاسمی ، پزشکان و پرستاران درمانگرتالاسمی
هزینه ایاب و ذهاب بیماران بی بضاعت

ثبت نام متقاضیان طرح مسکن ملی

ثبت نام متقاضیان طرح مسکن ملی

 ثبت نام متقاضیان طرح مسکن ملی

از انجمن تالاسمی ایران

به کلیه انجمن های استانی سراسر کشور

تکمیل و دریافت اطلاعات بیماران تالاسمی استانی مطابق با فایل اکسل ارسالی از طرف انجمن تالاسمی ایران در هفته پیشین لطفا  ظرف مدت یک هفته تکمیل و ارسال نمایید.