انجمن تالاسمی ایران تنها سازمان خیریه و مردم نهاد غیر دولتی

حمایت از بیماران تالاسمی ایران

برخی خدمات و فعالیت های انجمن تالاسمی ایران

پرداخت کمک هزینه اسکان موقت بیماران جهت درمان و مراجعه به تهران
تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران
پرداخت هزینه درمانی بیماران (خارج از پوشش بیمه ها)
هزینه برنامه های آموزشی و پیشگیری از تولد نوزاد تالاسمی
آموزش و درمان استاندارد برای افراد تالاسمی ، پزشکان و پرستاران درمانگرتالاسمی
هزینه ایاب و ذهاب بیماران بی بضاعت

برخی خدمات انجمن تالاسمی ایران

برخی خدمات انجمن تالاسمی ایران

 برخی خدمات انجمن تالاسمی ایران

·      تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران

·      پراخت هزینه اسکان موقت بیماران نیازمند که جهت درمان به تهران مراجعه می نمایند.

·      پرداخت هزینه درمانی بیماران (خارج از پوشش بیمه ها)

·      هزینه برنامه های آموزشی و پیشگیری از تولد نوزاد تالاسمی

·      آموزش و درمان استاندارد برای افراد تالاسمی ، پزشکان و پرستاران درمانگرتالاسمی

·      هزینه ایاب و ذهاب بیماران بی بضاعت